Skip to content

Znajdź interesującą Cię książkę

Naszym hasłem jest – Teoria i praktyka w instalacjach

Ośrodek Informacji ,,Technika instalacyjna w budownictwie”
02-674 Warszawa, ul. Marynarska 14,

pok. nr 307
kom.: 601-231-235 ; 603-975-098

 

 

Autorzy z tytułu publikacji w Instal-u otrzymują 70 pkt. wg wykazu czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki   (załącznik do Komunikatu MEiN z dnia 5 stycznia 2024r. poz. 29929).

 

 

 

okl 6

Podstawowa tematyka obecna w każdym numerze:

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo

Wentylacja i klimatyzacja

Instalacje i sieci wodociągowe i kanalizacyjne

 

 Czasopismo ukazuje się od 1983 roku w cyklu miesięcznym – co miesiąc ukazuje się jeden numer Instal, nr 7-8 lipiec – sierpień jako podwójny, czyli w roku ukazuje się 11 numerów czasopisma. INSTAL jest czasopismem naukowo – technicznym ujętym w wykazie czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki (70 pkt. dla autorów) – artykuły są recenzowane (proces recenzji i wymagania dla autorów zawarte są w zakładce INSTAL „Informacje dla autorów”). Ukazuje się w wersji papierowej (wersja podstawowa ) – oznaczonej ISSN 1640-8160 oraz elektronicznej – oznaczonej e-ISSN 2956-6738. Wszystkie artykuły naukowe oznaczone identyfikatorem DOI dostępne są bezpłatnie na naszej stronie internetowej w „Otwartym dostępie”. Artykuły z lat ubiegłych dostępne są w naszym archiwum za opłatą – kontakt pod adresem wydawnictwo@informacjainstal.com.pl

INSTAL swoim zakresem obejmuje:

– Instalacje i sieci: ciepłownicze, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, chłodzenia,  wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe w budownictwie mieszkaniowym wielo- i jednorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym;

– Instalacje basenowe;

– Instalacje p.poż.;

– Instalacje techniczne: sprężonego powietrza, pary, gazów technicznych, gazów medycznych;

– Instalacje wody deszczowej i szarej;
– Odnawialne źródła energii, odzyskiwanie ciepła, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, ogniwa paliwowe, wodór/amoniak, biogaz/biometan;

– Źródła ciepła, energii elektrycznej i chłodu w tym kogeneracyjne i trigeneracyjne, energia atomowa;

– Zagadnienia ochrony środowiska, w tym: problematyka utylizacji odpadów, ochrona powietrza, oczyszczanie ścieków;
– Jakość wody w instalacjach, korozja instalacji, zabezpieczenie przed korozją, nowe materiały, aspekty zdrowotne;

– Jakość wody do picia, w tym: pozyskiwanie, uzdatnianie, przesyłanie (sieci, przyłącza, instalacje), bezpieczeństwo zdrowotne wody;

– Technologie montażu, przeglądów, napraw i remontów różnego rodzaju instalacji i sieci, technologie bezwykopowe, narzędzia, urządzenia, materiały;
– Zagadnienia związane z normalizacją – nowe normy PN, EN, ISO (informacja, omówienie);
– Problematyka jakości, certyfikacji, aprobat technicznych;
– Informacja prawna (na podstawie  Dziennika Ustaw oraz Dzienników Urzędowych);
– Nowe książki krajowe i zagraniczne;
– Informacje o targach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach (terminy, programy, szczegółowe relacje).

Cele INSTAL

INSTAL kierowany jest do naukowców, projektantów oraz inżynierów obsługi różnego rodzaju instalacji. Celem czasopisma jest przekazywanie wiedzy z wyżej wymienionego zakresu od sektora nauki do praktyki i odwrotnie od praktyków do nauki.

Znajdujemy się w bazach czasopism:

– międzynarodowych : CrossRef (wszystkie artykuły naukowe oznaczane są identyfikatorami DOI, według których można je wyszukać i bezpłatnie zapoznać się z ich treścią), Academia.edu;

– polskich : BazTech, IndexCopernicus , POLONA (dla wersji elektronicznej).

Wersje papierowe i elektroniczne czasopisma gromadzone są w Bibliotece Narodowej.

INSTAL dostępny jest w prenumeracie – druk zamówienia w zakładce „Zamówienia” oraz jako pojedyncze egzemplarze – zamówienia prosimy składać na adres wydawnictwo@informacjainstal.com.pl

Zachęcamy też do zamawiania ogłoszeń reklamowych – cennik i druk zamówienia w zakładce „Reklama”. Przyjmujemy wyłącznie reklamy związane z zakresem tematycznym czasopisma Instal. Reklamy nie są umieszczane przy artykułach naukowych oznaczonych identyfikatorami DOI z wyjątkiem reklam: targów, konferencji, sympozjów lub innych wydarzeń oraz książek, poradników itp.

Zespół redakcyjny

 

 

 

 

 

 

Newsletter