Skip to content

Informacje dla autorów

 

Informacje dla autorów

Przyjmujemy do opublikowania tylko prace oryginalne, wcześniej nie publikowane w jakiejkolwiek formie i nie zgłoszone do opublikowania. Niedopuszczalne jest jednoczesne wysłanie tego samego artykułu do innego czasopisma. Redakcja nie zwraca przesłanych materiałów  oraz zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów oraz  dokonywania streszczeń – o czym powiadamia autora. Tekst artykułu , przed jego opublikowaniem, przesyłamy do autora w formie pdf celem ostatecznego zatwierdzenia do druku. Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.
Nadesłane artykuły naukowe są recenzowane. Regulamin, formularz  recenzji (w języku polskim i angielskim) oraz wykaz recenzentów znajdują się na naszej stronie internetowej .
1. Artykuły należy przysyłać na adres : redakcja@informacjainstal.com.pl

– tekst w formacie  DOC lub DOCX (Ms Word),

– rysunki, zdjęcia, tabele i inne tego typu w plikach: tif, jpg (rozdzielczość 300), pdf (przygotowany w jakości do druku) – jeżeli to możliwe w wersji czarno-białej.
2. Artykuł powinien składać się z: wprowadzenia, opisu  badań, wyników (wraz z omówieniem), podsumowania/wniosków, wykazu literatury.
3. Artykuł powinien zawierać:
– tytuł , streszczenie, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,
– podpisy pod rysunkami i tabelami w języku polskim i angielskim,
– imiona, nazwiska , stopnie naukowe i zawodowe, identyfikatory ORCID oraz : miejsce pracy   autorów, 
– pozycje wykorzystanej literatury w kolejności alfabetycznej wraz z odnośnikami w tekście  [x], wg stylu AMA, czyli: [x] Nazwisko i pierwsza/pierwsze litera/litery imienia autora ; tytuł artykułu; nazwa czasopisma; rok publikacji; numer czasopisma; strony artykułu; identyfikator DOI.  Prosimy o podawanie numerów DOI (Digital Object Identifier) artykułów w wykazach literatury. Mile widziane cytowanie artykułów opublikowanych w INSTAL-u. Prosimy też o cytowanie w innych Państwa publikacjach artykułów z INSTAL-u , pomoże to nam w ubieganiu się o wyższą liczbę punktów.

– imię  i nazwisko autora do korespondencji oraz jego adres poczty elektronicznej ,
– informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
4. Autorzy razem z artykułem przesyłają podpisane oświadczenie dotyczące:

– oryginalności artykułu,

– praw autorskich,

– etyki publikacji w tym pojęć „ghostwriting” i „guest autorship”,

– zapewnienia środków na pokrycie kosztów opublikowania artykułu,

– wkładu poszczególnych autorów w tworzenie artykułu.

Wzór oświadczenia znajduje się na naszej stronie internetowej.

5.  Napisanie artykułu i przeniesienie praw autorskich jest nieodpłatne.

6.  Autorzy odpowiedzialni są za przestrzeganie prawa autorskiego –  w tym ,  treść artykułu oraz wykorzystywane w niej rysunki, fotografie, tabele powinny stanowić własny dorobek autora lub muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania.

7. Autorzy z tytułu publikacji w INSTAL-u otrzymują 100 pkt. wg wykazu czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki  (załącznik do Komunikatu MEiN z dnia 17 lipca  2023 r. poz. 29929).

8Ze względu na konieczność wprowadzenia otwartego dostępu (ang. open access OA) do artykułów naukowych, będziemy pobierali w 2024 roku od ich autorów opłatę z tytułu opublikowania artykułu w Instal-u  w języku polskim w wysokości 1300 zł + 23% VAT, a w  przypadku nadesłania artykułu w języku angielskim opłata wyniesie 1000 zł + 23% VAT. Wydawca wystawia fakturę VAT.

Procedura przeciwdziałania przypadkom ghostwriting i guest authorship
Definicje:
– ghostwriting – przypadek, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału, jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji,
– guest authorship (honorary authorship) – przypadek, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
Rozwiązania przyjęte przez redakcję Instal mają na celu przeciwdziałanie powyższym przypadkom. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego redakcja w „Wytycznych dla autorów” wymaga od autorów publikacji podania wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem  informacji, kto jest autorem: koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł.
Redakcja wyjaśnia, że ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów: instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.
Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Procedura recenzowania artykułów naukowych przekazanych do publikacji w miesięczniku INSTAL

  1. Redaktor Naczelny w oparciu o sugestie Redaktorów Tematycznych powołuje  co najmniej dwóch niezależnych recenzentów z listy recenzentów INSTAL, przy czym:

A)Między recenzentem a autorem nie mogą zachodzić:
–  bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
–  relacje podległości zawodowej,
–  bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

B)Recenzentom nie są ujawniane nazwiska autorów i ich afiliacja.

C) Recenzje wykonywane są w oparciu o formularze, oddzielnie dla wersji polskiej i wersji angielskiej artykułu. Formularze recenzji opublikowane są na naszej stronie internetowej.

2.Recenzenci w oparciu o formularz recenzji dokonują oceny artykułu w wyznaczonym przez Redaktora Naczelnego terminie. Recenzja ma formę pisemną.

3. W przypadku pozytywnej recenzji artykuł kierowany jest do Redaktora Językowego a następnie do DTP drukarni.

4. W przypadku konieczności wniesienia poprawek – artykuł odsyłany jest do Autora/ów z wyznaczonym terminem ich wykonania.

5. Poprawiony artykuł Redaktor Naczelny , po zasięgnięciu opinii Redaktorów Tematycznych , kieruje do Redaktora Językowego a następnie do DTP drukarni. W przypadku wątpliwości zasięga opinii Recenzentów.

6.W przypadku artykułu zawierającego elementy rachunku statystycznego, zostaje on skierowany do recenzji przez Redaktora Statystycznego.

7. Artykuł może być nie przyjęty do publikacji po negatywnej ocenie przynajmniej jednego recenzenta lub nie wprowadzeniu uwag recenzentów. Ostateczną decyzję podejmuje Redaktor Naczelny po konsultacji z odpowiednim Redaktorem Tematycznym.

8. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane.

Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości w swojej wersji papierowej (najczęściej w nr 12) listę recenzentów.

Lista recenzentów publikowana jest w sposób ciągły na stronie www.informacjainstal.com.pl.

A) Lista recenzentów jest otwarta.

B)  Recenzentami  mogą być również: członek Rady Programowej , Redaktor Tematyczny, Redaktor Statystyczny, Redaktor Naczelny miesięcznika INSTAL.

 

 

Oswiadczenie
FORMULARZ-RECENZJI-ARTYKUŁU