Skip to content

Informacje dla autorów

Przyjmujemy do opublikowania tylko prace oryginalne, wcześniej nie publikowane w jakiejkolwiek formie. Niedopuszczalne jest jednoczesne wysłanie tego samego artykułu do innego czasopisma. Redakcja nie zwraca przesłanych materiałów  oraz zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów oraz  dokonywania streszczeń – o czym powiadamia autora. Na wyraźne życzenie autora możemy tekst artykułu , przed jego opublikowaniem, przesłać w formie pdf celem ostatecznego zatwierdzenia do druku. Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.
Nadesłane artykuły naukowe są recenzowane. Regulamin, druk  recenzji (w języku polskim i angielskim) oraz wykaz recenzentów znajdują się na naszej stronie internetowej .
Artykuły należy przysyłać na adres : redakcja@informacjainstal.com.pl

– tekst w formacie TXT, DOC (Ms Word)

– rysunki, zdjęcia, tabele i inne tego typu w plikach: tif, jpg (rozdzielczość 300), pdf (przygotowany w jakości do druku) – jeżeli to możliwe w wersji czarno-białej.
Artykuł powinien składać się z: wprowadzenia, opisu  badań, wyników (wraz z omówieniem), podsumowania/wniosków, wykazu literatury.
Artykuł powinien zawierać:
– tytuł , streszczenie, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,
– podpisy pod rysunkami i tabelami w języku polskim i angielskim,
– imiona, nazwiska , stopnie naukowe i zawodowe, identyfikatory ORCID oraz : miejsce pracy   autorów,  wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji ( informację , kto jest autorem: koncepcji, założeń, metod, protokółu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji),
– pozycje wykorzystanej literatury wraz z odnośnikami w tekście  [x], wg obowiązujących zasad. Prosimy o podawanie numerów DOI (Digital Object Identifier) artykułów w wykazach literatury. Mile widziane cytowanie artykułów opublikowanych w Instalu. Prosimy też o cytowanie w innych Państwa publikacjach artykułów z Instal-u , pomoże to nam w ubieganiu się o wyższą liczbę punktów.

– adres majlowy do korespondencji.
– informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
Autorzy otrzymują do podpisania umowę z wydawcą czasopisma INSTAL – Ośrodkiem Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie” dot. przeniesienia praw autorskich na wydawnictwo.Napisanie artykułu i przeniesienie praw autorskich jest nieodpłatne.
Autorzy odpowiedzialni są za przestrzeganie prawa autorskiego –  w tym ,  treść artykułu oraz wykorzystywane w niej rysunki, fotografie, tabele powinny stanowić własny dorobek autora lub muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania.

Autorzy z tytułu publikacji w Instalu otrzymują 70 pkt. wg wykazu czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki  (załącznik do Komunikatu MEiN z dnia 1 grudnia 2021r. poz. 29940).

 

Autorzy zobowiązani są do podania swoich identyfikatorów ORCID (uzyskuje się bezpłatnie). ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – kod alfanumeryczny stworzony dla unikalnego identyfikowania autorów i współautorów publikacji naukowych i akademickich. Unikalne oznaczenie alfanumeryczne ORCID składa się z 16 cyfr podzielonych na cztery równe części dywizami. W oznaczeniu uwzględnia się cyfry od 0-9 oraz literę X dla oznaczenia liczby 10. Przykładowo ORCID Stephena Hawkinga to https://orcid.org/0000-0002-9079-593X. Zapis przybiera więc postać https://orcid.org/oznaczenie numeryczne. Profil naukowca, obok indywidualnego oznaczenia ORCID, obejmuje: imię i nazwisko (oraz stosowane warianty tychże), biografię, kraj pochodzenia, słowa kluczowe, stronę internetową i adres mejlowy, inne wykorzystywane przez autora identyfikatory osobowe (np. przypisany ResearcherID), wykształcenie, przebieg zatrudnienia, publikacje, realizowane granty badawcze. Profil może, ale nie musi zawierać wszystkich tych elementów. Osoba posiadająca identyfikator może również korzystać z unikalnego dla siebie kodu QR. ORCID jako organizacja non-profit dostarcza otwartego i niezależnego rejestru mającego docelowo stać się standardem w identyfikowaniu autorów i współautorów publikacji akademickich. Stan posiadaczy identyfikatora ORCID na styczeń 2019 to blisko 5 800 000 osób. Usługę przydzielania identyfikatorów zainicjowano w październiku 2012 roku. ORCID, Inc. to organizacja z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Zarządzana jest przez Radę Dyrektorów wybieranych spośród reprezentantów organizacji członkowskich. Obecnie jej głównym dyrektorem jest Laurel L. Haak. W skład organizacji wchodzą przedstawiciele środowisk naukowych, stowarzyszenia, wydawcy, firmy z branży IT i inne.


Procedura przeciwdziałania przypadkom ghostwriting i guest authorship
Definicje:
– ghostwriting – przypadek, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału, jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji,
– guest authorship (honorary authorship) – przypadek, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
Rozwiązania przyjęte przez redakcję Instal mają na celu przeciwdziałanie powyższym przypadkom. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego redakcja w „Wytycznych dla autorów” wymaga od autorów publikacji podania wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem  informacji, kto jest autorem: koncepcji, założeń, metod, protokółu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł.
Redakcja wyjaśnia, że ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów: instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.
Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 

Procedura recenzowania artykułów naukowych przekazanych do publikacji w miesięczniku INSTAL

1. Redaktor Naczelny w oparciu o sugestie Redaktorów Tematycznych powołuje  co najmniej dwóch niezależnych recenzentów z listy recenzentów INSTAL, przy czym:

A) W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów  musi być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Do celów recenzji sporządzono formularz w języku angielskim .

B)     Między recenzentem a autorem nie mogą zachodzić:
–  bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
–  relacje podległości zawodowej,
–  bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

C)   Recenzentom nie są ujawniane nazwiska autorów i ich afiliacja.

2. Recenzenci w oparciu o kwestionariusz recenzji dokonują oceny artykułu w wyznaczonym przez Redaktora Naczelnego terminie. Recenzja ma formę pisemną.

3. W przypadku pozytywnej recenzji artykuł kierowany jest do Redaktora Językowego a następnie do DTP drukarni.

4. W przypadku konieczności wniesienia poprawek – artykuł odsyłany jest do Autora/ów z wyznaczonym terminem ich wykonania.

5. Poprawiony artykuł Redaktor Naczelny , po zasięgnięciu opinii Redaktorów Tematycznych , kieruje do Redaktora Językowego a następnie do DTP drukarni. W przypadku wątpliwości zasięga opinii Recenzentów.

6.W przypadku artykułu zawierającego elementy rachunku statystycznego, zostaje on skierowany do recenzji przez Redaktora Statystycznego.

7. Artykuł może być nie przyjęty do publikacji po negatywnej ocenie przynajmniej jednego recenzenta lub nie wprowadzeniu uwag recenzentów. Ostateczną decyzję podejmuje Redaktor Naczelny po konsultacji z odpowiednim Redaktorem Tematycznym.

8. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane;

Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości w swojej wersji papierowej (najczęściej w nr 12) listę recenzentów.

Lista recenzentów publikowana jest w sposób ciągły na stronie www.informacjainstal.com.pl.

A)    Lista recenzentów jest otwarta.

B)     Recenzentami  mogą być również: członek Rady Programowej , Redaktor Tematyczny, Redaktor Statystyczny, Redaktor Naczelny miesięcznika INSTAL.

Ze względu na konieczność wprowadzenia otwartego dostępu (ang. open access OA) do artykułów naukowych, będziemy pobierali od ich autorów opłatę z tytułu opublikowania artykułu w INSTAL-u  w języku polskim w wysokości 1000 zł + 23% VAT, a w  przypadku nadesłania artykułu w języku angielskim opłata wyniesie 500 zł + 23% VAT.